ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Εισαγωγή – Στοιχεία της Εταιρίας

Η ιστοσελίδα nerdfishing.shop δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ομόρρυθμη εταιρία υπό την επωνυμία «ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ Α. – ΚΑΛΑΓΑΝΗΣ Γ. Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «NERD FISHING» στο εξής «Εταιρία», που εδρεύει στην περιοχή Τούμπα Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βιθυνίας 3 ό, που διατηρεί και φυσικό κατάστημα πώλησης προϊόντων, με Α.Φ.Μ 801491460 της Δ.Ο.Υ Δ΄ Θεσσαλονίκης με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157899304000, με τηλέφωνο επικοινωνίας 6951801872 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας   info@nerdfishing.shop και nerdfishing2020@gmail.com και αποτελεί ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης ειδών αλιείας γενικότερα, ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών, διαφημιστικών ειδών και συναφών προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (e-shop) στο εξής «ηλεκτρονικό κατάστημα».

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ακολουθούν, αποσκοπούν στη ρύθμιση της διαδικασίας πώλησης των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας και αφορούν ως επί το πλείστων προϊόντα ειδών αλιείας. Κάθε άλλος όρος και κάθε άλλη προϋπόθεση πέραν των ρητώς προβλεπόμενων με το παρόν, αποκλείονται και δεν ισχύουν.

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο – Γενικοί όροι

Η είσοδος του χρήστη στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και η εγγραφή του σε αυτή ενέχει θέση αποδοχής και συναίνεσης των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης δηλώνει ότι είναι άνω των δεκαοκτώ ετών και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα για σύμβαση πώλησης και δεσμευτικών συμβάσεων.  Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβαίνει ελεύθερα σε τροποποιήσεις, κατάργηση και αναθεώρηση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οφείλει, ωστόσο, να ενημερώνει τους καταναλωτές του ηλεκτρονικού καταστήματος/ χρήστες της ιστοσελίδας για κάθε αλλαγή στους όρους και τις προϋποθέσεις. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει και να καταργεί εντελώς κατηγορίες προϊόντων.

Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς, ο καταναλωτής πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της πώλησης σε ειδική φόρμα παραγγελίας, να αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης της πώλησης και των όρων χρήσης αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο – Παρεχόμενες πληροφορίες και περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πλήρως συμμορφούμενο με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις συμβάσεις πώλησης και το νόμο περί προστασίας του καταναλωτή. Η εταιρία έχει ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, ωστόσο, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για σφάλματα ή καταχωρήσεις που έλαβαν χώρα από παραδρομή και δικαιολογούνται κατά την κοινή πείρα, όπως για παράδειγμα  τυγχάνουν οι εκ παραδρομής εσφαλμένες καταχωρήσεις ως προς την τιμή ή τα χαρακτηριστικά. Τα σφάλματα αυτά οφείλει να διορθώσει αμέσως μόλις περιέλθουν σε γνώση της. Ως προς τις πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί σχετικά, ούτε ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/ και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά/ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή και τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο – Ευθύνη του Καταναλωτή/ Χρήστη

Ο Χρήστης συναινεί να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και οφείλει κατά την σύμβαση πώλησης να δηλώνει και να παρέχει τα αληθή στοιχεία του  και να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα απαραίτητα πεδία στις φόρμες επικοινωνίας του με το ηλεκτρονικό κατάστημα (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική/ ταχυδρομική διεύθυνση κλπ). Η ψευδής καταχώρηση στοιχείων από το χρήστη, θα γνωστοποιηθεί σε περίπτωση διενέργειας οποιασδήποτε έρευνας από την αρμόδια αρχή.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Τιμές

Η τιμή που αναγράφεται στα προϊόντα είναι η τελική τιμή και περιλαμβάνει ο Φ.Π.Α και υπολογίζεται στο νόμισμα του ευρώ. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η εταιρία έχει δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων, να δημιουργεί πακέτα προσφορών, να παρέχει εκπτώσεις με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Οι τελευταίοι θα ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις, τις εκπτώσεις και πακέτα των προσφορών με ενημέρωση από τη εταιρία μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου. Η εταιρία δύναται να ορίζει διαφορετικές τιμές μεταξύ του ηλεκτρονικού της καταστήματος και του φυσικού της καταστήματος και ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαφορά των τιμών, ούτε υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία τροποποιούνται ανάλογα με το σημείο παράδοσης του προϊόντος και τον τρόπο εξόφλησης.

Πριν την οριστική αγορά του προϊόντος, ο χρήστης ενημερώνεται για τα έξοδα αποστολής για τα οποία πρέπει να συναινέσει, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο – Προϊόντα

Η εταιρία  παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα προϊόντα τα οποία πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Η εταιρία δηλώνει ότι οι φωτογραφίες που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό της χώρο ενδέχεται να είναι μην είναι απολύτως αντιπροσωπευτικές του προϊόντος, αλλά τοποθετούνται ενδεικτικά για το προϊόν.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο – Δημιουργία λογαριασμού (εγγραφή)/ Σύνδεση

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της σύνδεσης του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την αγορά προϊόντος, πρέπει να δηλώσει στην ειδική φόρμα το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν, απολύτως, εμπιστευτικές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, για την αποστολή ενημερώσεων για προσφορές ή νέα προϊόντα, σε πελάτες/ εγγεγραμμένους χρήστες και επισκέπτες. Εφόσον ο καταναλωτής δεν επιθυμεί τη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων θα πρέπει είτε να επικοινωνήσει απευθείας με την εταιρία είτε να κάνει απεγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο – Υποβολή παραγγελίας/Πρόταση για αγορά

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης, αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και του καταναλωτή για οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία γίνει ρητώς αποδεκτή από την εταιρία. Αν δεν γίνει δεκτή η παραγγελία και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο. Η παραγγελία θα θεωρείται ότι έγινε δεκτή από την εταιρία και άρα η σύμβαση πώλησης καταρτίστηκε, μόνο, όταν η εταιρία στείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον καταναλωτή για την καταχώρηση και λήψη της παραγγελίας.

Για την υποβολή παραγγελίας των προϊόντων απαιτείται η συμπλήρωση ειδικής φόρμας παραγγελίας που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμό του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση αποστολής του προϊόντος, τον Τ.Κ της διεύθυνσης αποστολής και την πόλη όπου βρίσκεται η διεύθυνση αποστολής του προϊόντος. Για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας, ο καταναλωτής πρέπει να επιλέξει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου «Έχω διαβάσει και συμφωνώ τους όρους και τις προϋποθέσεις» αποδεχόμενος με αυτόν τον τρόπο ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του διάβασε, κατάλαβε πλήρως και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα:

Α) Τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία της εταιρίας (ονοματεπώνυμο, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλόμενων προϊόντων όπου τυγχάνει εφαρμογής, Β) Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της παραγγελίας, όπως αυτά περιγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, Γ) Τη συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, όλων των τελών, όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων (αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου) και κάθε άλλης δαπάνης, για το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως και το ότι η αναγραφόμενη τελική τιμή κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής της παραγγελίας, Δ) τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, Ε) της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα και τους τυχόν περιορισμούς παράδοσης και των μέσων πληρωμής, ΣΤ) της υποχρέωσης πληρωμής από τον καταναλωτή με την υποβολή της παραγγελίας, Ε) ότι η εταιρία φέρει την ευθύνη για έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων της, καθώς και για την διάρκεια της σύμβασης και των όρων της λήξης αυτής Ζ) το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή από την σύμβαση πώλησης και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται (προθεσμία, διαδικασία, εξαιρέσεις) με την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων από την εταιρία και την υποχρέωση του καταναλωτή να καλύψει τα έξοδα της επιστροφής,  Η) τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος από το δικαίωμα υπαναχώρησης Θ) τα δικαιώματα και τους τρόπους εξωδικαστικής και δικαστικής επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από τη σύμβαση πώλησης και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο – Επιβεβαίωση παραγγελίας

Για να ολοκληρώσετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να κλικάρετε στο “Αποστολή Παραγγελίας”. Στη συνέχεια, η εταιρία θα σας αποστείλει ένα e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει την καταχώρηση και λήψη της παραγγελίας. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους της εταιρίας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή στον καταναλωτή ενός e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι έχει καταχωρηθεί η παραγγελία. Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ της εταιρίας και του καταναλωτή (“η Σύμβαση”) θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν αποσταλεί η Επιβεβαίωση καταχώρησης παραγγελίας. Η Σύμβαση θα αφορά μόνο στα προϊόντα των οποίων η αποστολή έχει επιβεβαιωθεί από το ανωτέρω mail. Ο καταναλωτής οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το e – mail με την επιβεβαίωση καταχώρησης και τα στοιχεία των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτό. Εφόσον ο καταναλωτής εντοπίσει σφάλμα στην παραγγελία, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε μία εκ των δύο ηλεκτρονικών διευθύνσεων nerdfishing@nerdfishing.shop και nerdfishing2020@gmail.com.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο – Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορεί ο καταναλωτής να παραγγείλει. Εάν δεν επιθυμεί να παραγγείλει τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, το ποσό που  έχει καταβάλει  επιστρέφεται στο ακέραιο. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο μετά την τελική καταχώρηση της παραγγελίας, η εταιρία ενημερώνει τον καταναλωτή για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Εφόσον ο χρόνος δεν ικανοποιεί τον καταναλωτή, η παραγγελία ακυρώνεται και τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον Καταναλωτή χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Καταναλωτής επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο –  Απόρριψη Παραγγελίας

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Εφόσον προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορριφθεί η διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου έχει ήδη αποσταλεί η καταχώρηση της Παραγγελίας, η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη απέναντί στον καταναλωτή ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα  ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου έχει σταλεί η Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο – Παράδοση παραγγελίας

Με ρητή επιφύλαξη των όρων για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας για το/τα προϊόν/τα που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση καταχώρησης αυτής, εντός το αργότερο 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Καταχώρησης. Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις όπως προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις του καταναλωτή, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία θα επικοινωνήσει με τον καταναλωτή και θα του προτείνει είτε την επιλογή να συνεχιστεί η αγορά ορίζοντας μία νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρωθεί η παραγγελία με πλήρη επιστροφή χρημάτων. Παράδοση παραγγελιών δεν γίνεται αργίες και Κυριακές. Ως παράδοση της παραγγελίας θα θεωρείται όταν το προϊόν έχει παραδοθεί στον καταναλωτή ή σε κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει εκείνος, διάφορο του μεταφορέα, και έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Αυτό θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

Εάν ο καταναλωτής κατά την υποβολή της παραγγελίας του, επιλέξει την αποστολή των προϊόντων σε τόπο της επιλογής του, τα προϊόντα παραδίδονται σε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία (courier) και ο καταναλωτής θα λάβει περαιτέρω ενημέρωση για τη διαδικασία της αποστολής και την πορεία αυτής από τη μεταφορική εταιρία. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον καταναλωτή και υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του κατά την υποβολή της, μέσω ειδικού συνδέσμου, εισάγοντας τον Νομό και τον Τ.Κ. της περιοχής της

 

επιλογής του. Εάν ο καταναλωτής εσφαλμένα καταχωρήσει τα στοιχεία αποστολής και ως εκ τούτου γίνει εσφαλμένος υπολογισμός των εξόδων, ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία. Τέλος, ο καταναλωτής έχει την επιλογή να επιλέξει να πληρώσει με αντικαταβολή. Ο καταναλωτής κατά την παραλαβή των προϊόντων οφείλει να ελέγξει τα προϊόντα, καθώς,  η υπογραφή του κατά την παραλαβή, επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε προσηκόντως και ο κίνδυνος μεταβαίνει στον καταναλωτή. Εφόσον ο καταναλωτής μετά τη λήψη της ειδοποίησης για αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση του μεταφορέα δεν παραλάβει τα προϊόντα, η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος είτε να ακυρώσει την παραγγελία είτε να υπαναχωρήσει από την πώληση. Ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο μεταφοράς του προϊόντος με δικά του μέσα και έξοδα, αφού ενημερώσει εγγράφως την εταιρία, υποδεικνύοντας το μέσο μεταφοράς της επιλογής του (μεταφορική εταιρεία, πρακτορείο κλπ) και η εταιρία  δεσμεύεται να αποστείλει τα προϊόντα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο καταναλωτής. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής της παραγγελίας με αντικαταβολή και ο καταναλωτής εξοφλεί την παραγγελία του όπως και το κόστος αποστολής των προϊόντων έως το πρακτορείο ή την μεταφορική εταιρεία ή το μέσο της επιλογής του, πριν την αποστολή της παραγγελίας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος από την πώληση, μεταβαίνει στον καταναλωτή κατά τον χρόνο παράδοσης των πωληθέντων προϊόντων στον μεταφορέα. Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων παραμένει στην εταιρία μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος στην εταιρία.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο – Τρόποι Πληρωμής και τρόπος αποστολής του προϊόντος

Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται αποκλειστικά με τους εξής τρόπους:

 

  • Με αντικαταβολή: εξόφληση με μετρητά στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας (courier), κατά την παράδοση της παραγγελίας, στον τόπο αποστολής που έχει δηλώσει ο καταναλωτής. Η πληρωμή με αντικαταβολή φέρει επιπλέον χρέωση ποσού 1.80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  • Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας:Visa, Mastercard, Maestro, με ασφαλή τρόπο μέσω ειδικής υπηρεσίας της συνεργαζόμενης τράπεζας.
  • Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα αποστέλλει τα προϊόντα μέσω της ΕΛΤΑ Courier. Για αποστολή προϊόντων εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης βάρους έως 2 κιλά, η χρέωση είναι 2,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α και για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση θα αυξάνεται κατά 0,90 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Για αποστολή προϊόντων σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα  βάρους έως 2 κιλά, η χρέωση είναι 2,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α και για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση θα αυξάνεται κατά 1,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να παραλάβει το προϊόν συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ή πολύ νωρίς το πρωί, όπως και για παραδόσεις την ημέρα του Σαββάτου, η χρέωση εξόδων αποστολής θα προσαυξάνεται με το ποσό των 3 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Κατά την αποστολή της παραγγελίας, το συνολικό ποσό που αναφέρεται, έχει συμπεριλάβει τα έξοδα αποστολής.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως έχουν τροποποιήσει τον Ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ο τελευταίος διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, εφόσον πρόκειται για προϊόντα που δεν εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αζημίως, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή τους. Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα με το επίσημο παραστατικό της αγοράς τους στην ίδια ακριβώς κατάσταση, όπως τα παρέλαβε, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η παραγγελία τους, ανοίξει η συσκευασία ή έχουν χρησιμοποιηθεί. Ακόμα, ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί τα προϊόντα στις ενδεδειγμένες συνθήκες διατήρησής τους μέχρι την επιστροφή τους στην εταιρία. Η επιστροφή των προϊόντων λόγω υπαναχώρησης του καταναλωτή γίνεται με δικά του έξοδα στο φυσικό κατάστημα της εταιρίας. Η αποδοχή των προϊόντων γίνεται εφόσον ο καταναλωτής έχει εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής και εφόσον η εταιρία ελέγξει την κατάσταση των προϊόντων. Τότε μόνο η εταιρία θα προβεί σε επιστροφή των χρημάτων της αξίας των προϊόντων στον καταναλωτή και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα γνώσης της για την υπαναχώρηση. Η δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, ενώ η εταιρία υποχρεούται να επιβεβαιώσει εγγράφως την αποδοχή της δήλωσης υπαναχώρησης, εφόσον την παραλάβει.

Ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του εντός 24 ωρών.

 

ΑΡΘΡΟ   14ο – Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση όταν :

  • Τα Προϊόντα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καταναλωτή.
  • Η συσκευασία του προϊόντος έχει αφαιρεθεί.
  • Η πώληση αφορά σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για υγειονομικούς λόγους, και τα οποία ανοίχτηκαν μετά την παράδοση.
  • Δεν έχουν τηρηθεί από τον Καταναλωτή οι συνθήκες διατήρησής τους, όπως ορίζεται από τη συσκευασία τους ή επιβάλλεται για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής.
  • Η καταβολή του τιμήματος και η παραλαβή του προϊόντος έγινε σε φυσικό κατάστημα, διότι σε αυτήν την περίπτωση η σύμβαση πώλησης δεν έγινε εξ αποστάσεως.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που παραλήφθησαν. Κανένα ποσό δεν επιστρέφεται  εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, πρέπει να φυλάσσονται με δέουσα επιμέλεια όσο βρίσκονται στην κατοχή του καταναλωτή, ενώ ο τελευταίος οφείλει να επιστρέψει το προϊόν με την αρχική του συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παρέλαβε κατά την παράδοση του.

 

 

ΆΡΘΡΟ 15ο – Ευθύνη για  πραγματικά ελαττώματα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

Πέραν του δικαιώματος του καταναλωτή για οικειοθελή υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εκείνος φέρει επιπλέον το δικαίωμα να υπαναχωρήσει όταν το προϊόν έχει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει την συνομολογημένης ιδιότητες. Η συνομολογημένη ιδιότητα οφείλει να υπάρχει μόνο όταν αυτή έχει συμφωνηθεί εγγράφως.

Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα, να επιλέξει Α) την διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο το οποίο δεν είναι ελαττωματικό, εφόσον αυτή η ενέργεια δεν είναι αδύνατη ούτε απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, Β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος Γ) να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός εάν το ελάττωμα είναι επουσιώδες. Η διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος, οφείλει να ολοκληρωθεί από την εταιρία εντός εύλογου χρόνου και σε συνεννόηση με τον καταναλωτή.

 

ΆΡΘΡΟ 16ο – Πλημμελής ή αδυναμία εκπλήρωσης της σύμβασης πώλησης λόγω ανωτέρας βίας.

Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους εξαιτίας γεγονότων που εντάσσονται στην έννοια της ανωτέρα βίας, όπως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς απεργίες, αναστολές εργασιών με κρατική παρέμβαση, πανδημίες, κακές καιρικές συνθήκες κλπ). Ουδεμία ευθύνη φέρει, επίσης, η εταιρία για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, που ευλόγως δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της.

 

ΆΡΘΡΟ  17ο – Προστασία προσωπικών δεδομένων και Δήλωση Εχεμύθειας

Κάθε επικοινωνία του καταναλωτή με την εταιρία είναι απόρρητη και δεν γνωστοποιείται σε τρίτο εκτός εάν η ενέργεια γνωστοποίησης σε τρίτο απαιτείται προκειμένου α) να προστατευθούν τα δικαιώματα και η περιουσία της εταιρίας, β) γίνεται κακή και αθέμητη χρήση του ιστότοπου από χρήστη γ) διακυβεύεται η ασφάλεια  των άλλων χρηστών. Πλήρης πληροφόρηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πολιτική απορρήτου, ο καταναλωτής μπορεί να λάβει στην επιλογή «Προστασία Προσωπικών δεδομένων και πολιτική απορρήτου».

 

ΑΡΘΡΟ 18ο Ενημερωτικά Δελτία (NEWSLETTERS)

Εφόσον ο καταναλωτής ή χρήστης της ιστοσελίδας γνωστοποιήσει στην εταιρία την ηλεκτρονική του διεύθυνση για οποιoδήποτε λόγο ή κάνει εγγραφή στα newsletters, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει την διεύθυνση αυτή για την διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία και να ζητήσει να μην λαμβάνει ενημερωτικά δελτία ή να διαγραφεί μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος με το διαφημιστικό περιεχόμενο που έχει σταλεί από την εταιρεία. Όταν ο χρήστης επιλέξει να διαγραφεί από την λίστα των παραληπτών τότε το e-mail του θα διαγραφεί οριστικά.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο – Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο καταναλωτής αποδέχεται και συμφωνεί ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή στην εταιρία ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από τον καταναλωτή / χρήστη μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από την εταιρία ή τους αδειούχους χρήσης της. Αυτό δεν εμποδίζει τη χρήση την παρούσας ιστοσελίδας στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσει ο καταναλωτής ένα αντίγραφο μιας παραγγελίας ή των στοιχείων της Σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους Κανονισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης, από την ελληνική νομοθεσία και από τα διεθνή νομοθετικά κείμενα που τυγχάνουν εφαρμογής στις συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στις πωλήσεις από απόσταση και στην προστασία των καταναλωτών.

Η μη ενάσκηση από την εταιρία των εκ παρόντων όρων δικαιωμάτων της, δε συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο – Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τις συναλλαγές, μπορεί ο καταναλωτής να επικοινωνήσει με την εταιρία για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Εάν δεν προκύψει κάποια λύση με την οποία να είναι σύμφωνα και τα δύο μέρη, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ηλεκτρονική διεύθυνση webgate.ec.eurora.eu/odr) η οποία βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (//www.synigoroskatanaloti.gr), στην οποία μπορεί να υποβάλει αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρία από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση, ώστε να παρέχει τις εξηγήσεις της.

Εφόσον η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μέσω της αρχής δεν ευδοκιμήσει, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.